درزمان تصدی ریاست همایش بین المللی جایزه صداقت
آوریل 16, 2022
انعقاد وامضای تفاهم نامه هنرکارت باحضور حسین زکریائی عزیزی
آوریل 16, 2022

 

انعقاد وامضای تفاهم نامه هنرکارت باحضور حسین زکریائی عزیزی؛رئیس هیأت مدیره تعاونی هنرمندان کشور و دکتر مقدم مدیرعامل وقت بانک تجارت