آثار و تألیفات

آثار و تالیفات

1-تشنگان کوثر ( انتشارات مجمع اسلامی کوثر)

2-ریشه در بهشت (نشرشاهد)

3-مردان تنهایی من (دوچاپ) (نشرطلائیه قم ونشرشاهد)

4-رفیق صمیمی (نشرشاهد)

5-هجرت به فطرت (سازمان حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش)

6-او؛آینه امنه (سازمان حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه) دوچاپ

7-پابه پای ستاره (مرکز اسناد انقلاب اسلامی)دوچاپ

8-تفسیرروحانی(یادداشت هایی بر تفسیر حضرت آیت الله روحانی؛نماینده فقیدولی فقیه در مازندران)

9- گام های اساسی در تربیت فرزند (انتشارات هزاره ققنوس)

10-راز خرمای دی (سازمان حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه)

11-شاگرداول (مرکز اسناد انقلاب اسلامی)

12-گفت وگوی ناتمام(درسه جلد) در زمینه نمازبه سفارش ستاد اقامه نماز سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران

13-خمس از دیدگاه مراجع ؛استفتائات ودیدگاه ده تن ازمراجع معظم تقلید در مورد مبحث خمس (زیر چاپ)

14-شکوفه های دلم زین فراق می گریند(خاطرات سردارشهید حاج حسین بصیر)

15-چون پنجره سمت آسمان باز شدی(خاطرات امیر سرلشکر مسعود منفردنیاکی)

16-قلبی به وسعت آسمان

17-سردار آتش

18-مردی از قبیله آیینه‌ها

19-خداهم مجذوب آن دلاوربود

وهـــــمچنین تـــــالـــــیف وانـــــتشار بـــــیش از 1000 مـــــقالـــــه ومـــــصاحـــــبه در زمـــــینه هـــــای فـرهـنگی،تـربـیتی وجـامـعه شـناسـی در روزنـامـه هـای مـختلف ازجـمله مـصاحـبه بـا آیـت الله صـافـی گـلپایـگانـی)مهـدویـت(،آیـت الله سـیدمحـمدبـاقـر حـجتی مـازنـدرانـی)تـفسیر وتـعلیم وتــــربــــیت،حــــجت الاســــلام رحــــیمیان امــــام ومــــدیــــریــــت(،حــــجت الاســــلام نــــواب)مــــذاهــــب اسلامی و..