کمک ابراهیم هادی دزد را متحول کرد

جدیت شهید رجایی مردی از جنس مردم
آوریل 3, 2022
از حسن باقری ها رسیدیم به بی تدبیری های امروز
آوریل 4, 2022
 
دزد در حال فرار بود که در حین فرار ، دستش پاره شد.
شهید ابراهیم هادی دستش رو گرفت و اونو برد بیمارستان
بعدش هم با هم رفتن مسجد ، شهید هادی به دزد گفت چرا اینکار رو می کنی ؟
گفت زن و بچه دارم و وضع مالیم خیلی خرابه
شهید هادی هماهنگ کرد و براش کار جور کرد
آقایان مسئول ، چند تا از شما ها ، به جای دادن آمار های جعلی ، به فکر حل کردن مشکل مردم هستین؟